Hypsiboas crepitans

Male of Hypsiboas crepitans
Hypsiboas crepitans couple in amplexus.
Sonogram of Hypsiboas crepitans.
 
To download a recording sampleclick here: